Regulamin

Przyjmowanie i realizacja zamówienia oraz udostępnianie i użytkowanie usług są wykonywane w oparciu o poniższy regulamin.

§1 – Definicje

 1. Klient/Użytkownik – osoba posiadająca aktywne konto w panelu Calwi.com z poprawnie wypełnionymi danymi osobowymi.
 2. Calwi.com – serwis internetowy umieszczony pod adresem www.calwi.com będący własnością firmy PROSERWER o numerze NIP: 7262469233.
 3. Usługa – ogólny termin dla oferowanych usług.
 4. Domena – zarejestrowany unikalny adres internetowy.
 5. Certyfikat – usługa certyfikatu SSL służąca do szyfrowania połączenia pomiędzy klientem a serwerem.
 6. Kreator – usługa kreatora stron internetowych służąca do tworzenia stron www.
 7. Portfel – ogólny termin dla autorskiego rozwiązania umożliwiającego kumulację wielu kodów SMS.
 8. Płatności online – płatności kartą kredytową oraz przelewy online.

§2 – Postanowienia ogólne

 1. Calwi.com zobowiązuje się do umożliwienia dostępu do usługi na określony w zamówieniu okres najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od momentu uznania zamówienia za opłacone.
 2. Okres użytkowania usługi jest liczony od momentu uruchomienia usługi przez Calwi.com
 3. Calwi.com zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi informacje o usłudze oraz umożliwić zarządzanie nią za pomocą panelu w momencie udostępnienia usługi.
 4. Po upływie ważności usługi jest ona blokowana a następnie (w przypadku braku jej przedłużenia w ciągu 60 dni) bezpowrotnie usuwana (wraz ze wszystkimi powiązanymi z nią plikami Klienta).
 5. Postanowienia zawarte w tym regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§3 – Zamówienia

 1. Aby złożyć zamówienie należy zarejestrować się w panelu Calwi.com a następnie wypełnić i potwierdzić formularz zamówienia oraz ten regulamin.
 2. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od złożonego i nieopłaconego zamówienia poprzez usunięcie zamówienia w panelu klienta lub na podstawie pkt. 3.
 3. Zamówienia, które nie zostały aktywowane (opłacone) przez Klienta w ciągu 14 dni są kasowane. Jest to równoznaczne z odstąpieniem Klienta od umowy / zamówienia.
 4. Zamówienie zostaje uznane za opłacone przez Klienta w momencie odnotowania przez Calwi.com poprawnej wpłaty z portfela lub w przypadku płatności online/przelewu wpłaty na konto i potwierdzenia tego faktu przez firmę obsługującą daną płatność.
 5. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, poprzez złożenie Calwi.com stosownego oświadczenia na piśmie. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi w najbliższym możliwym momencie (zgodnie z §2 pkt. 1) po uznaniu zamówienia za opłacone (zgodnie z pkt. 4) a zatem przed upływem 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku błędnego przelewu za zamówienie (np. niepoprawna kwota) wpłata zostanie zwrócona przelewem na konto nadawcy.
 7. W przypadku nowych klientów przed realizacją zamówienia Klient może zostać poproszony o potwierdzenie swoich danych osobowych. Brak odpowiedniego dokumentu lub zgodności danych z podanymi w panelu może uniemożliwić realizację zamówienia.
 8. W niektórych przypadkach zamówienie może wymagać dodatkowej interwencji ze strony techników Calwi.com. Wtedy też czas realizacji może się wydłużyć do maksymalnie 3 dni roboczych.

§4 – Użytkowanie kreatora stron WWW

 1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad obowiązujących w Internecie (netykiety) oraz wykorzystywania kreatora zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Użytkownikowi nie wolno świadomie (np. własne skrypty, działania lub umieszczone pliki) powodować nadmiernego zużycia zasobów serwera fizycznego takich jak pamięć operacyjna, procesor czy łącze.
 3. Użytkownikowi nie wolno zamieszczać w kreatorze plików/treści niezgodnych z prawem, wirusów, zasobów p2p, stron do phishingu oraz odnośników do takich plików/treści.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania nałożonych na jego kreator limitów i niepodejmowania prób ich omijania.
 5. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać kreatora do masowego rozsyłania poczty, zwłaszcza bez zgody adresatów (spam).
 6. Użytkownik może wysłać w ciągu godziny maksymalnie 500 listów (bez względu na ich rozmiar). Dodatkowo każdy list może być wysłany nie częściej niż co 6 sekund.
 7. Rozmiar listu (oraz ewentualnych załączników) jest ograniczony rozmiarem konta pocztowego, które posiada Użytkownik.
 8. Użytkownik ma prawo do odczytu poczty za pomocą protokołu POP maksymalnie 60 razy w ciągu godziny. W przypadku przekroczenia limitu, należy odczekać godzinę na odblokowanie odczytu poczty.
 9. Użytkownik nie może odsprzedawać oraz handlować kreatorem ani hasłami dostępu do niego – wyjątek stanowi użycie planu webmastera / agencji. W przypadku udostępnienia kreatora osobom trzecim to Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ich działania.
 10. W przypadku wartości limitu transferu podawanej w GB przyjmowany jest przelicznik 1GB = 1000MB.
 11. Użytkownik ma prawo do wykorzystania w danym miesiącu kalendarzowym przydzielonego limitu transferu miesięcznego (limit ten jest zależny od wybranej wersji kreatora zgodnie z ofertą).
 12. W przypadku przekroczenia limitu transferu przydzielonego na dany miesiąc, hosting kreatora jest blokowany. Odblokowanie następuje w kolejnym miesiącu kalendarzowym.
 13. Zmiana pakietu kreatora lub zmiana adresu dokonywane są przez Calwi.com w okresie do 2 dni roboczych od opłacenia zamówienia.
 14. Administrator może odmówić zmiany pakietu lub (przed jej wykonaniem) wymagać od Klienta zmian z poziomu panelu klienta i kreatora jeżeli obecne ustawienia/pliki kreatora uniemożliwiają bezstratną zmianę pakietu.
 15. Jeżeli zmiana pakietu nie zostanie wykonana ze względu na okoliczności opisane w pkt. 15 Użytkownikowi nie przysługuje rekompensata.
 16. Zmiana pakietu na niższy powoduje usunięcie zamówionych do kreatora dodatków.
 17. Zabrania się umieszczania na kreatorze skryptów powodujących destabilizację pracy serwera bądź mogących służyć do prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do serwera (np. rootkity, exploity).
 18. Zdecydowanie zabrania się umieszczania w kreatorze gier obsługiwanych przez przeglądarkę np. bazujących na engine Ugamela.
 19. Zabronione jest również umieszczanie oraz uruchamianie wszelkiego rodzaju botów.
 20. Zmiana adresu kreatora obejmuje zwolnienie starego adresu (w tym umożliwienie rejestracji go przez innych Użytkowników) oraz przypisanie do kreatora nowego, wybranego przez Klienta w zamówieniu. Użytkownik we własnym zakresie aktualizuje wgrane pliki strony oraz skrypty tak aby używały one nowego adresu. Calwi.com nie odpowiada za niepoprawne działanie skryptów Użytkownika po zmianie adresu (spowodowane uzależnieniem od starego adresu).
 21. Użytkownikowi nie wolno zamieszczać oraz uruchamiać skryptów mających na celu wyszukiwanie lub wykorzystywanie luk w zabezpieczeniach serwera oraz kreatora (nawet jeżeli serwer jest na nie odporny np. powszechne exploity, skrypty symulujące działanie shella, skanery).
 22. Zabrania się zdalnego wywoływania w sposób zautomatyzowany (np. cron) skryptów umieszczonych w kreatorze. Adresy lub klasy IP dokonujące tego typu działań mogą być czasowo lub trwale zablokowane w zależności od częstotliwości występowania.
 23. Zabronione jest używanie kreatora jako parkingu domen lub farm linków.
 24. Zabronione jest umieszczanie w kreatorze stron o tematyce hazardowej.
 25. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać stron o charakterze pornograficznym niezgodnym z prawem, rasistowskich lub nielegalnych i takich, które zawierają linki do tego typu stron. Są one zabronione na naszych usługach. Zabrania się także tworzenia stron zawierających informacje związane z sektami, ani przekierowywać swojej domeny na tego typu strony. Zabroniona jest działalność Klienta polegająca na instalowaniu na kreatorze aplikacji umożliwiających wymianę plików oraz wymianę informacji o lokalizacji tych plików, w tym plików dźwiękowych zakodowanych w formacie MP3 lub innym jak również innych multimediów (film, obraz itd.) do których nie posiada on praw autorskich i które nie są jego własnością. Użytkownik zobowiązuje się również do nie umieszczania na swojej stronie linków do stron proponujących ten typ usług i do nie przekierowywania swojej domeny na tego typu strony.
 26. Wszelkie treści (tekst, grafika, kod strony, szablony, elementy strony itp.) w kreatorze i jego szablonach oraz kod wynikowy powstający w wyniku publikacji strony poprzez kreatora, które nie zostały umieszczone przez Użytkownika, stanowią własność intelektualną co do której Calwi.com jest uprawniony lub wyłącznie uprawniony do wykorzystywania. Wykorzystanie przez Użytkownika lub osoby trzecie tych treści poza usługą kreatora bez wyraźnej zgody Calwi.com lub podmiotu uprawnionego do dysponowania daną treścią, jest zabronione i może powodować odpowiedzialność odszkodowawczą po stronie Użytkownika.

§5 – Użytkowanie domeny

 1. Rejestracja i używanie domeny jest możliwa tylko i wyłącznie po zaakceptowaniu regulaminu Calwi.com, regulaminu rejestratora, regulaminu nask i eurid.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do przetrzegania wymienionych wyżej regulaminów przez cały okres użytkowania domeny.
 3. Usługi dodatkowe (np. transfer, zmiana właściciela, odnowienie po wygaśnieciu) wykonywane są zgodnie z odpowiednimi regulaminami z pkt. 1.
 4. Aby zarejestrować zarezerwowaną domenę lub przedłużyć jej ważność należy składać i opłacać zamówienia terminowo, wszelkie opóźnienia mogą spowodować utratę przynależności do domeny lub zarejestrowanie jej przez inne osoby.
 5. Calwi.com nie odpowiada za skutki niedopełnienia przez Klienta pkt. 4 gdyż terminy i zasady w tym zakresie określane są przez operatorów domen.
 6. Rejestracja domeny w Calwi.com oznacza zarejestrowanie domeny poprzez rejestratora na dane abonenta (Klienta), które podano przy składaniu zamówienia.
 7. W przypadku przedłużania okresu ważności domeny obowiązuje aktualna cena w dniu składania zamówienia przedłużenia.
 8. Rejestracje domen i przedłużenia domen są wykonywane na okres 365 dni, chyba że formularz zamówienia udostępnia inną opcję.
 9. Transfer domeny do Calwi.com wymaga posiadania praw do domeny – Użytkownik chcący przenieść domenę poprzez transfer musi być jej właścicielem i mieć dostęp do panelu domeny w firmie, w której jest aktualnie utrzymywana. Jest to niezbędne do uzyskania kodu autoryzującego potrzebnego w trakcie realizacji transferu. Niespełnienie tego wymagania może uniemożliwić transfer domeny do Calwi.com.

§6 – Awarie

 1. Jeżeli usługa była niedostępna z winy Calwi.com, jej naprawa zostanie wykonana przez Calwi.com w najkrótszym możliwym czasie (w zależności od awarii i warunków technicznych). W takim przypadku okres ważności zostanie przedłużony o ilość dni równą ilości jaką usługa była niedostępna.
 2. W przypadku gdy awaria usługi jest niezależna od Calwi.com (np. kataklizm, awaria łącz telekomunikacyjnych, awaria serwerowni, awaria sprzętu) Calwi.com zastrzega sobie prawo do ponownego udostępnienia usługi w ciągu 3 dni roboczych od momentu ustania wymienionych czynników wyższych. Okres ważności zostanie przedłużony o ilość dni równą ilości jaką usługa była niedostępna.
 3. Poprawne zgłoszenie awarii musi być wykonane poprzez panel klienta i zakładkę moje pytania. Wymaga to zalogowania się na konto klienta do którego jest przypisana usługa, której awaria jest zgłaszana.
 4. Czas awarii liczony jest od momentu odebrania przez Calwi.com zgłoszenia od Klienta.
 5. Calwi.com dołoży wszelkich starań aby uptime usługi nie spadł poniżej 99.9%. Uptime oznacza czas dostępności usługi dla danego miesiąca kalendarzowego obliczony po jego zakończeniu. Planowane przerwy techniczne nie pomniejszają czasu dostępności.

§7 – Reklamacje

 1. Reklamacje oraz uwagi należy przesyłać poprzez zakładkę "Kontakt".
 2. Użytkownik musi być świadomy iż na jakość korzystania z usług ma wpływ wiele czynników, które są niezależne od Calwi.com takich jak: nadmierne obciążenie łącza Klienta, przeciążone łącza międzyoperatorskie, nieprawidłowa konfiguracja po stronie klienta oraz serwera.

§8 – Odpowiedzialność

 1. Calwi.com zobowiązuje się do utrzymania przez okres ważności tych ustawień usługi, które zostały określone w formularzu zamówienia – to znaczy: typ usługi, okres ważności, parametery dodatkowe (transfer, pojemność, ilość kont pocztowych itp.).
 2. Pozostałe ustawienia usługi nie są objęte gwarantowanymi wartościami i jako takie mogą ulegać modyfikacjom dokonywanym przez Calwi.com w celu zapewnienia optymalnej wydajności oferowanych usług.
 3. Calwi.com nie jest odpowiedzialne za tworzenie kopii zapasowych plików Klienta na serwerach a co za tym idzie nie odpowiada za straty wynikłe w przypadku ich skasowania lub uszkodzenia. Użytkownik winien sporządzać we własnych zakresie kopię tych danych, które są dla niego istotne.
 4. W przypadku niepoprawnego działania lub niedostępności usług (np. awarie) ich naprawę oraz sposób rekompensaty poniesionych przez Klienta strat reguluje §6 pkt.1.
 5. Calwi.com nie ponosi odpowiedzialności za dane umieszczone na usłudze przez Klienta ani za działania podejmowane przez Klienta z wykorzystaniem usługi.
 6. Calwi.com rezerwuje sobie prawo do okresowych restartów oraz przerw w działaniu usługi w celach konserwacyjnych.
 7. Calwi.com nie ponosi odpowiedzialności za sposób działania oprogramowania dodatkowego używanego na usłudze w zakresie, który wykracza poza świadczoną usługę.

§9 – Dodatkowe informacje

 1. Aktywacja zamówień oraz dostępu do usług może być wykonywana poprzez płatności online.
 2. Maksymalna kwota rekompensaty/zwrotu jest równa kosztowi ostatniej aktywacji lub przedłużenia usługi. Kwota ta może być pomniejszona proporcjonalnie do wykorzystanego okresu ważności usługi.
 3. Co do zasady usługa (jeżeli nie ograniczają tego inne punkty regulaminu) jest świadczona do końca wykupionego okresu ważności. Rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta, przed upływem okresu, na który został wykupiony usługa może powodować konieczność zwrotu ulgi, jaką Calwi.com przyznał Klientowi w stosunku do zakupionej usługi.
 4. Dostęp do zasobów serwera może być czasowo lub trwale ograniczony dla adresów ip, z których wykonywane były ataki, wysyłany spam lub w inny sposób naruszane prawo lub netykieta.
 5. Zabronione jest udostępnianie lub przekazywanie konta oraz danych dostępowych do niego jak i zakupionych usług osobom trzecim. W związku z tym Użytkownik nie może przenieść osobom trzecim swoich praw do konta oraz zakupionych usług bez wiedzy i pisemnej zgody Calwi.com.
 6. Użytkownik może zamówić usługę na okres testowy tylko raz. Dodatkowo przed aktywacją takiego testu może być wymagana dodatkowa weryfikacja danych użytkownika.
 7. W przypadku potrzeby przetwarzania danych osobowych za pomocą wykupionej usługi, Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania Calwi.com o takim zamiarze oraz zawarcia z Calwi.com "umowy powierzenia przetwarzania danych" poprzez zamówienie i aktywowanie odpowiedniego dodatku w panelu klienta.

§10 – Faktury

 1. Faktury VAT wystawiane są zgodnie z danymi podanymi przez osobę składającą zamówienie na stronie www.calwi.com w zakładce 'moje dane' w panelu klienta.
 2. Wystawienie faktury VAT następuje w ciągu 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty przez Calwi.com.
 3. Obraz faktury VAT udostępniany jest Użytkownikowi w formacie PDF do samodzielnego pobrania w panelu klienta w zakładce 'moje zamówienia'.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT w formacie PDF do samodzielne wydruku (zastępuje to wysyłanie faktur pocztą tradycyjną i jest zgodne z obowiązującymi przepisami).

§11 – Postanowienia końcowe

 1. W przypadku naruszenia przez Klienta któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu Calwi.com ma prawo do czasowego lub trwałego wyłączenia/usunięcia usługi.
 2. W sprawach nieobjętych regulaminem należy skontaktować się z Calwi.com poprzez panel klienta lub zakładkę "Kontakt".
 3. Wszystkie ceny (o ile nie zaznaczone inaczej) prezentowane na Calwi.com są cenami netto (do ceny końcowej zostanie doliczony podatek VAT – standardowa stawka dla towarów i usług) podawanymi w polskich złotych.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania wykonywane z poziomu panelu administracyjnego oraz otrzymanych haseł dostępu.
 5. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Produkt

Cennik

Wsparcie

Wsparcie klienta

Calwi.com

Kreator stron www Calwi oferuje wygodny sposób na stworzenie własnej strony internetowej oraz sklepu online. Udostępniamy Ci nowoczesny i prosty w użyciu edytor, który pozwoli Ci szybko zbudować i opublikować w Internecie własną stronę WWW.

Bądź na bieżąco

Korzystanie z tej strony oznacza akceptację ciasteczek. Szczegóły w polityce ciasteczek.
Akceptuję, nie pokazuj więcej